คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2011

บทสวด พุทธา ธัมมา สังฆา นุสสติ

บทสวดพุทธานุสสติ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุขโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ

องค์ใดพระสัมพุทธ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลศมาร ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?บ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ พันพัว ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย ? ? ? ? ? ? ? ? ? พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? มละโอฆกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?และชี้สุขเกษมสานต์

ชี้ทางพระนฤพาน ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ? ? ? ? ? ? ? ? ?ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม ? ? ? ? ? ? ? ? ? ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ญภาพนั้นนิรันดร (กราบ)


บทสวดธัมมานุสสติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)

บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ

ธรรมะคือคุณากร ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ? ? ? ? ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล ? ? ? ? ? เป็นแปดพึงยล

และเก้านับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร ? ? ? ? ? ?อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล ? ? ? ? ? ?นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจครอง ? ? ? ? ? ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ ? ? ? ? ? ?นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจาฯ (กราบ)


บทสวดสังฆานุสสติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา ? ? ? ? ? ? ? รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ? ? ? ?ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ? ? ? ? ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง ? ? ? ? ?บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ? ? ? ? ?ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล ? ? ? ? ? ? ?มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าขอนพหมู่พระศรา- ? ? ? ? ?พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ ? ? ? ?พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย ? ? ? ? ? ?อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)